Kurs obejmuje część zajęć z przedmiotu Historia sztuki Śląska dla studentów II roku studiów I stopnia z historii sztuki, które z uwagi na zawieszenie stacjonarnej działalności dydaktycznej nie mogą zostać przeprowadzone w tradycyjnej formie.

Moduł Historia sztuki współczesnej powszechnej obejmuje prezentację zjawisk w sztuce na świecie po 1945 roku. Tematyka zajęć teoretycznych uwzględnia charakterystykę najważniejszych wydarzeń, postaci, galerii, muzeów oraz instytucji kulturalnych związanych ze sztuką współczesną. Poruszane są także zagadnienia związane ze sztuką użytkową i z pogranicza dyscyplin. Program modułu oprócz wiedzy teoretycznej, przygotowuje studenta do samodzielnej analizy współczesnych wydarzeń artystycznych w ich wieloaspektowej złożoności.

Moduł Historia sztuki współczesnej polskiej obejmuje prezentację zjawisk z zakresu sztuki współczesnej w Polsce po 1945 roku aż do czasów obecnych. Podczas wykładu omówione zostają najważniejsze zagadnienia w układzie chronologicznym, w nawiązaniu do równoległej sztuki światowej, ale przede wszystkim w złożonym kontekście polityczno - społecznym sztuki polskiej. Zajęcia uwzględniają także obrzeża sztuki i zagadnienia sztuki użytkowej (projektowej, wzornictwa, itp.). W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z wybranymi publikacjami i zagadnieniami dotyczącymi polskiej sztuki współczesnej, czynnie biorąc udział w debatach i dyskusjach. W ramach zajęć przewidziane zostały wyjazdy terenowe.

Moduł Historia Sztuki średniowiecznej polskiej podzielony jest na dwa semestry. W pierwszym semestrze studenci w ramach 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń poznają zagadnienia dotyczące rozwoju sztuki romańskiej na ziemiach polskich. W drugim semestrze, w takim samym wymiarze godzin, pogłębiają swoją wiedzę, kompetencję i umiejętności związane z Historią Sztuki gotyckiej.