Kurs obejmuje zagadnienia związane z teorią i praktyką prawa podatkowego. W ramach kursu omawiane są takie problemy jak: pojęcie podatku, konstrukcja podatku, źródła prawa podatkowego, system podatkowy, funkcje podatków, organy podatkowe, zasady prawa podatkowego  oraz podstawowe regulacje z zakresu materialnego prawa podatkowego zawarte w ordynacji podatkowe.

Kurs zawierając zajęcia z Prawa Podatkowego.

Na zajęciach prezentowane będą główne źródła prawa spółek. Na ich podstawie student będzie dokonywać interpretacji tekstów prawnych w oparciu o literaturę przedmiotu uzupełnioną analizą orzecznictwa sądowego. Celem zajęć jest podejmowanie prób rozwiązywania problemów prawnych przedstawionych przez prowadzącego, zaprezentowanie głównych instytucji prawa handlowego, wskazanie zasad funkcjonowania przedsiębiorców i obrotu profesjonalnego oraz zasygnalizowanie najważniejszych problemów praktycznych obrotu gospodarczego.

Student ponadto będzie miał za zadanie opracowanie zagadnień problemowych zaprezentowanych uprzednio przez prowadzącego. Dodatkowo, student każdorazowo będzie także zobligowany do własnej pracy nad uprzednio zadanym przez prowadzącego materiałem obejmującym: wskazane źródła prawa, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo.

Zdalna metoda prowadzenia wykładu z wykorzystaniem technik multimedialnych przedmiotu Bezpieczeństwo Ekologiczne

Przedmiot dotyczy kształtowania się i funkcjonowania podstawowych zasad prawa prywatnego w Europie po czasy współczesne ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań polskich i ich wzorców.