Zajęcia z przekładu pisemnego

Konwersacje i praca z tekstem.

II rok, Filologia rosyjska - Rosyjski w turystyce.

PNJR pisanie, II rok, specjalności:
Języki stosowane - RA,
Język rosyjski w turystyce - RwT

Tłumaczenie ustne - III rok, Język rosyjski w turystyce

Tłumaczenie wydawnictw i publikacji turystycznych - II rok, Język rosyjski w turystyce

Praktyczne opanowanie systemu graficznego i ortografii języka rosyjskiego w obrębie wybranych bloków tematycznych. Kształtowanie kompetencji językowych w zakresie reprodukcji i produkcji wypowiedzi pisemnych w języku rosyjskim.

Kurz k předmětu:

Praktyczna nauka języka czeskiego II

pro 4. ročník (rusistika).

Wykłady i ćwiczenia dotyczące kategorii gramatycznych poszczególnych części mowy, zwłaszcza czasownika. Częściowo poświęcone również problematyce fonetyki/ fonologii oraz leksykologii języka rosyjskiego. Obejmuje studentów I i II roku studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych.

Komunikacja międzykulturowa w świecie biznesu. Klasyfikacja kultur w aspekcie kontaktów handlowych: propartnerskie i protransakcyjne, ceremonialne i nieceremonialne, hierarchiczne i egalitarne, polichroniczne i monochroniczne, powściągliwe i ekspresyjne.

 1. Pojęcie i istota komunikacji kulturowej.
 2. Międzynarodowa płaszczyzna komunikacji.
 3. Wielokulturowość a międzynarodowość.
 4. Parawerbalne i niewerbalne sposoby porozumiewania się.
 5. Personologia, proksemika i kody kulturowe.
 6. Rola zmysłów w procesie komunikacji.
 7. Niewerbalna komunikacja międzykulturowa.
 8. Kultura i jej miejsce w komunikacji ludzkiej. Kultura jako komunikacja. Kulturowe postaci komunikacji.
 9. Typy kultur narodowych w perspektywie komunikacji.
 10. Kultura zachodnia a kultura wschodnia. Europejczycy w świetle wymiarów kultury.
 11. Rosjanie jako przykład kultury narodowej. Rosjanie a inni Słowianie. Rosjanie i Polacy w aspekcie porozumienia międzykulturowego.